LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, §171b ods. 5 druhá veta
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme úpravu: "V konkurznom konaní a aj v konaní o určení splátkového kalendára súd z úradnej povinnosti skúma poctivý zámer dlžníka."

Odôvodnenie: Zmenu navrhujeme ako procesnú záruku zabraňujúcu zneužívaniu inštitútu oddlženia a zároveň 
aj ochranu pre samotného dlžníka, aby ohľadne oddlženia neprebiehali zbytočné súdne spory o zrušenie oddlženia na základe takých skutočností, ktoré môže súd preskúmať už pri rozhodovaní o oddlžení. 
Navrhovaná úprava vyvažuje koncept právnej úpravy oddlženia aj v prospech veriteľov.