LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: § 166 ods. 3:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie:

Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči nemu vedená exekúcia, alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie:
1) Poskytnutie možnosti oddlženia len dlžníkom, proti ktorým je vedená exekúcia, bude podľa nášho názoru demotivovať dlžníkov splácajúcich svoje záväzky a môže to spôsobiť aj narušenie sociálnej práce, ktorej cieľom je viesť dlžníkov k zodpovednému prístupu k ich záväzkom. Dlžník bude demotivovaný riešiť svoje dlhy splátkami mimo konkurzu.
2) Existencia dlhu na zdravotnom poistení má za následok stratu možnosti plnej zdravotnej starostlivosti. Veriteľ (ZP) nemusí mať záujem na vymáhaní svojej pohľadávky voči dlžníkovi formou exekúcie a dlžník nemusí mať možnosti a schopnosti uzatvoriť splátkový kalendár na svoj dlh. To môže viesť k pretrvávajúcemu problému v prístupe k zdravotnej starostlivosti. 
3) Podmienka prebiehajúcej exekúcie môže ďalej spôsobiť aj to, že veritelia nebudú svoje pohľadávky vymáhať a príslušenstvo tak bude naďalej narastať. 
4) Podmienku tiež nepovažujeme za vhodnú z dôvodu, že fyzické osoby by museli čakať na aktivitu veriteľa, ktorý ale vôbec nemusí podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. vôbec nemusí mať exekučný titul.
5) Zavedenie alternatívnej možnosti  vstupu do procesu konkurzu v podobe špecializovaného sociálneho poradenstva (§19 ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o sociálnych službách) dáva, za splnenia všeobecného predpokladu platobnej neschopnosti, príležitosť na oddlženie tým dlžníkom, ktorí svoj dlh za asistencie intenzívnej sociálnej práce podľa svojich možnosti splácajú a nemusí tak nevyhnutne prísť k exekučnému konaniu. Akreditácia špecializovaného sociálneho poradenstva na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny  spolu s registráciou poskytovateľa tejto služby do registra , ktorý vedie  vyšší územný celok, dáva pri súčasnom znení zákona o sociálnych službách, predpoklad najvyššej možnej miery ochrany pred zneužitím. Zastávame názor, že akreditovaní poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva môžu na základe “Evidencie prijímateľov sociálnej služby” (§ 95 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydať so súhlasom klienta potvrdenie organizácie o tom, že konkrétna osoba je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva. Potvrdenie poskytovateľa spolu s  rozhodnutím o udelení akreditácie, by v tomto prípade mali byť obligatórnou súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu.