LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171b ods. 2 písm. k)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť ustanovenie  pod písmenom k)
"k) preberal ďalšie záväzky v čase, kedy bolo už voči nemu vedené exekučné konanie; to neplatí ak dlžník preukáže že tieto záväzky prevzal za účelom splnenia vymáhaných záväzkov v rámci takéhoto exekučného konania;"
Odôvodnenie: Poctivý zámer dlžníka nie je možné prezumovať v prípade, ak napriek vedenému exekučnému konaniu sa opätovne zadlžuje. Výnimku by mohol byť len prípad, kedy prevzatie takýchto nových záväzkov bolo výhradne na úhradu vymáhaných povinností v exekučnom konaní.