LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka k celej novele
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú skupinu ľudí bez príjmu a majetku (napr. aj ľudí bez domova), napriek tomu, že ich oddlženie by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na dodatočnú starostlivosť a riešenie problematiky bezdomovectva. V návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové náklady na konkurz a vytvára sa priestor o poskytovaní pôžičky Centra právnej pomoci. Napriek tomu nie je jasné ako budú stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a podmienky jej splácania. Za týchto okolností nie je zrejmé nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné. Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších ľudí s nízkym príjmom a majetkom je riešený len implicitne, preto navrhujeme explicitne vyjadriť v zákone povinnosť Centra právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu v konkurze a súčasne nepriamo novelizovať príslušné ustanovenia zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”, kde sa pri vytváraní podmienok poskytnutia pôžičky zohľadnia naše pripomienky.