LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171b ods. 2 písm. g)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, alebo ľahkovážne pristupoval k vzniku svojich záväzkov alebo porušil takú mieru opatrnosti pri vzniku svojich záväzkov, akú je možné očakávať a spravodlivo požadovať od priemerne rozumovo vyspelej osoby,
Odôvodnenie: Poctivý zámer by nemal byť daný ani v prípade, ak dlžník koná spôsobom, ktorý je možný považovať za hazardný, vyznačujúci sa takou mierou nezodpovednosti, ktorá nie je akceptovateľná u bežného dospelého jedinca.