LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171b ods. 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť na nasledovné znenie: Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou priviedol do stavu platobnej neschopnosti oprávňujúcej ho podať návrh,
Odôvodnenie: V prípade pôvodného ustanovenia pod písmenom e) považujeme požiadavku na úmyselné privodenie si platobnej neschopnosti za prakticky nerealizovateľnú. Dlžník nebude o sebe tvrdiť žiadne skutočnosti o úmyselnom spôsobení platobnej neschopnosti. Súd by mal mať možnosť a zároveň povinnosť skúmať okolnosti vzniku platobnej neschopnosti a vysloviť, že poctivý zámer nie je daný ak dlžník pristupoval k vzniku svojich záväzkov aj s hrubou nedbanlivosťou.