LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171b ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie definuje pojem  „nepoctivý zámer“ tak, že dlžník má nepoctivý zámer iba ak v zozname veriteľov neuvedie veriteľov, ktorý sú fyzickými osobami. 
Navrhujeme predmetné ustanovenie preformulovať tak, aby bol dlžník povinný uviesť v zozname veriteľov aj právnické osoby. Navrhované znenie ustanovenia je v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania, keď zvýhodňuje veriteľov fyzické osoby pred právnickými osobami. Zoznam veriteľov, v ktorom nebudú uvedení aj veritelia, ktorí sú právnickými osobami, má nulovú výpovednú hodnotu.