LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 171a ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme predĺženie lehoty na podanie návrhu na zrušenie oddlženia na 5 rokov od určenia splátkového kalendára.
Odôvodnenie: Splátkový kalendár môže byť určený až na 5 rokov. Jedným z dôvodov, kedy dlžník nemá poctivý zámer (§171b ods. 2) je neplnenie splátkového kalendára. Veriteľ by mal mať právo žiadať o zrušenie oddlženia z dôvodu, že dlžník neplní splátkový kalendár, po celú určenú dobu splátkového kalendára (nielen tri roky od určenia splátkového kalendára, ale aj následne „zvyšné“ dva roky).