LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 169 nový ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť odsek 3 v znení :
"Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak o týchto nárokoch bolo právoplatne rozhodnuté alebo ak ich dlžník písomne uznal podľa osobitného predpisu. xx)"
"poznámka pod čiarou xx) znie : § 558 Občianskeho zákonníka, § 323 Obchodného zákonníka"
Odôvodnenie : Ak o nároku veriteľa uvedenom v odseku 1 bolo právoplatne rozhodnuté, potom takéto rozhodnutie je potrebné rešpektovať. Veriteľ za účelom ochrany svojich práv a snahy sa ich domôcť vynakladá finančné prostriedky (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia) v situácii, keď dlžník svoje povinnosti neplní. Javí sa ako porušenie práva na súdnu ochranu, ak by tieto nároky (napriek ich judikovanej povahy) mali byť napokon nevymáhateľné z dôvodu nadmernej ochrany dlžníka a jeho snahy zbaviť sa (často krát ľahkovážne prevzatých) záväzkov a povinností.