LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 169 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie: Zavedenie nevymáhateľnosti nárokov zo zmenky nie je oprávnené, keďže zmenkové záväzky 
sú bežnou súčasťou obchodných vzťahov. Ide o rovnako legitímny nárok zo súkromnoprávneho vzťahu ako zo zmluvy a pod. Zmenky môžu pritom existovať nielen ako zabezpečovacie, ale aj ako platobné zmenky.