LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 166
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme 
(1) doplniť požiadavku na minimálny rozsah uspokojenia veriteľov pre celé oddlženie, nie len pre splátkový kalendár. 
(2) upraviť aj možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

Odôvodnenie : Zákon by mal v záujme ochrany veriteľov určiť požiadavku na ich minimálne uspokojenie (a to nielen pre splátkový kalendár). Rovnako by zákon mal dať aj veriteľovi možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu za podmienok, za akých to môže spraviť dlžník.