LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 166 ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme lehotu „10 rokov“ predĺžiť na „20 rokov“, zároveň určenie jej začiatku navrhujeme viazať na zrušenie konkurzu podľa § 171zb, uplynutie lehoty podľa § 171a ods. 1 
Ak žiadny veriteľ neuplatnil právo na zrušenie oddlženia alebo ak toto právo bolo uplatnené bezúspešne alebo právoplatnosť rozhodnutia o zrušení  oddlženia podľa § 171a ods. 2 zákona.

Odôvodnenie : Navrhovaná lehota 10 rokov je neprimerane krátkou lehotou. Zmyslom ustanovení zákona nemá byť motivácia k tomu, aby sa dlžník mohol viackrát a v pomerne krátkych časových intervaloch za život zbaviť svojich záväzkov, ale skôr aby išlo o mimoriadnu možnosť. Zakotvením dlhšej lehoty sa preto vytvorí zákonný predpoklad pre to, aby sa konanie dlžníkov nestalo nezodpovedným vo vzťahu k preberaniu záväzkov. Ustanovenia o poctivom zámere (negatívna definícia) nepredstavujú dostatočnú ochranu pred zneužívaním inštitútu oddlženia, a nie sú ani motivujúce k zodpovednému preberaniu záväzkov.
Navrhujeme ďalej upraviť začiatok plynutia tejto lehoty na skončenie predchádzajúceho oddlženia.