LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 169 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie za nevymáhateľné označuje všetky zmluvné pokuty a ďalšie peňažné sankcie, kde právo uplatniť ich alebo vyrúbiť ich vzniklo pred začatím konkurzu. 
Navrhujeme ustanovenie vypustiť prípadne upraviť tak, aby sa vzťahovalo len na sankcie a zmluvné pokuty, ktoré neboli vyrúbené, alebo uplatnené v súlade so zákonom a dobrými mravmi.
Ustanovenie opäť bezdôvodne obmedzuje veriteľov, ktorí konali v súlade s právom a dobrými mravmi a znemožňuje im dosiahnuť uspokojenie svojich oprávnených nárokov bez toho, aby k tomu existoval akýkoľvek právny dôvod. Ustanovenie v podstate porušuje zásadu nedotknuteľnosti vlastníctva zakotvenú v Ústave SR. Zavedením nevymáhateľnosti nárokov zo zmluvných pokút dochádza k poškodeniu veriteľa, nakoľko okrem často krát nesplnenej povinnosti takto prichádza aj o paušálnu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti dlžníka. Koncept oddlženia by nemal predstavovať spôsob zbavenia sa dlhov dlžníka spôsobom, kedy prestáva byť prakticky zodpovedný za svoje záväzky a  za dôsledky ich porušenia.