LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APSU (Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Bod 11, § 169 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie zavádza nevymáhateľnosť príslušenstva pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny ročne, ak naň vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. 

Predmetné ustanovenia navrhujeme preformulovať tak, aby bolo možné uspokojiť minimálne pohľadávky na príslušenstva vzniknuté na základe zákona v plnej výške. Aktuálna formulácia ustanovenia znemožňuje veriteľom požadovať uspokojenie napr. pohľadávok vzniknutých z titulu zákonných úrokov z omeškania alebo obchodných úrokov, ktoré sú v súlade so zákonnými limitmi stanovenými pre odplatu. Takto stanovené príslušenstvo je teda v súlade so zákonom a dobrými mravmi a aj tak by sa stalo nevymáhateľným. Uvedené ustanovenie je teda v rozpore s ďalšími právnymi predpismi, ktoré veriteľom umožňujú požadovať po dlžníkoch príslušenstvo v určitej zákonom stanovenej výške.