LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 171zf ods.1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
S uvedeným ustanovením nesúhlasíme. Navrhujeme, aby takéto trovy znášal dlžník resp. súdny exekútori, a to z dôvodu, že exekučné konanie bolo začaté z dôvodu porušenia povinnosti dlžníka plniť riadne a včas svoje záväzky.