LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 171zb ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanej novele je toto jediné ustanovenie, ktoré hovorí o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Teda, v prípade, ak, dlžník bude mať iba majetok pokrývajúci náklady konkurzu, môže nastať situácia, že veritelia nedostanú prakticky nič. Bolo by vhodné upraviť oddlženie tak, aby aj v prípade konkurzu veritelia boli uspokojení aspoň čiastočne, inak nenastanú účinky oddlženia.