LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 171x ods. 1, ods.2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Týmto ustanovením sa môže stať, že dražby v rámci konkurzu nebudú efektívne, nakoľko účastníci dražby budú v právnej neistote a to, či aj napriek vydraženiu získajú nehnuteľnosť. 

Rovnako tak je zarážajúce, aby dlžník mohol vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Tým, sa de facto otvára možnosť zatajovaniu majetku dlžníka (finančné prostriedky), ktorý mal vydať do podstaty.