LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 171r
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že tohto procesu sa nemusia zúčastniť zabezpečení veritelia. Bolo by teda dobré určiť im povinnosť, aby sa na procese museli zúčastniť. V rámci procesu musia mať samostatné postavenie, pretože majú záložné práva. Ich úplným vyňatím by však jedna skupina veriteľov bola zásadným spôsobom uprednostnená, čo by im vyhovovalo, pretože keď sa dlžník oslobodí od ostatných dlhov, zostane mu viac peňazí na splácanie napríklad hypotéky.
Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že napr., byt na hypotéku bude technicky mimo procesu oddlženia, takže je možné, že ak sa dlžník dohodne s poskytovateľom hypotéky ako s veriteľom, byt mu zostane. Príde maximálne o auto, televízor či počítač.