LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ALS SR (Asociácia leasingových spoločností)
Pripomienka k: ČI Bod 11 §168 ods.1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
„Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
c) zabezpečená pohľadávka, v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho  práva; ustanovenie § 169 ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,“

Generálnym vylúčením všetkých zabezpečených pohľadávok, sa vylučujú aj pohľadávky nebankových inštitúcií a „úžerníckych“ spoločností, ktoré sú vo väčšine prípadov hlavným problémom nízkopríjmových vrstiev ľudí, pre ktorých je predmetná novele určená. V konečnom  dôsledku môže nastať situácia, že oddlženie nevyrieši skutočné finančné problémy ľudí.