LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 166 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Uvedené ustanovenie považujeme za neprípustné zvýhodňovanie dlžníkov, ktorí svoje pohľadávky nechajú dospieť až do štádia exekučného konania, na rozdiel od tých, ktorí sú síce platobne neschopní ale snažia sa svoje pohľadávky riešiť formou splátkových kalendárov a pod.
Znamená to, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku.