LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SK, a.s. (Slovenská konsolidačná, a.s.)
Pripomienka k: § 169 ods. 1 písm.d.
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že v prípadoch oddlženia, fyzické osoby nemusia v rámci tohto procesu uhradiť rôzne sankcie a pokuty verejnoprávneho charakteru ako napr. sankcie vyplývajúce zo zákona o priestupkoch atď. Z uvedeného vyplýva riziko, že takýto dlžníci budú zneužívať predmetné ustanovenie a uprednostňovať nezodpovedné správanie, nakoľko takéto pohľadávky sa stanú nevymáhateľnými.

Na rozdiel od predkladateľa zákona a jeho dôvodovej správy máme za to, že tu je významným spôsobom narušený princíp pari passu, teda rovného postavenia veriteľov.