LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
v Čl. I druhá časť piata hlava § 44 „Nakladanie s majetkom úpadcu“ doplniť nový odsek. 7 takto:
(7) Ak je konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, ktorý má jadrový materiál, je správca povinný oznámiť túto skutočnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“ Odôvodnenie: Opakovane (avšak nie veľmi často) sa v praxi stáva, že dochádza k nakladaniu s jadrovým materiálom úpadcu, bez toho, aby bol Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky informovaný o vyhlásení konkurzu na tohto úpadcu (§ 10 ods. 1 písm. m) atómového zákona) a následne k nakladaniu s jadrovým materiálom v rozpore s atómovým zákonom.