LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
2. V čl. I bode 11 za § 171o  žiadam vložiť § 171oa, ktorý znie: 
㤠171oa
Chránená hodnota domovského obydlia
(1) Domovské obydlie je nehnuteľnosť, ktorá je majetkom dlžníka, je miestom trvalého pobytu dlžníka, stala sa jeho majetkom pred najmenej 720 dňami pred podaním návrhu na konkurz a ktorú dlžník označil ako svoje domovské obydlie v návrhu na konkurz. 
(2) Chránená hodnota domovského obydlia je čiastka, ktorá je rovná nižšej z nasledujúcich dvoch hodnôt:
a) 360-násobok platného životného minima zodpovedajúceho domácnosti dlžníka, 
b) dvestotisícnásobok sadzby za m2 dane z bytov v mieste, kde sa domovské obydlie nachádza.
(3) Ak domovské obydlie nie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisux), potom
a) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz nepresahuje chránenú hodnotu domovského obydlia, domovské obydlie nepodlieha konkurzu
b) ak hodnota domovského obydlia podľa znaleckého posudku nie staršieho ako tri mesiace v deň podania návrhu na konkurz presahuje chránenú hodnotu, potom výťažok z predaja domovského obydlia vo výške chránenej hodnoty nepodlieha konkurzu.
(4) Ak domovské obydlie je predmetom záložného práva zabezpečenej pohľadávky, ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu, potom výťažok z predaja domovského obydlia po uspokojení zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie podľa osobitného predpisu, nepodlieha konkurzu do výšky chránenej hodnoty.
(5) Konkurzu podlieha rozdiel medzi príjmom z predaja domovského obydlia dlžníkom počas trvania konkurzu a chránenou hodnotou domovského obydlia.
(6) Správca po dražbe domovského obydlia bezodkladne poukáže na dlžníkov bankový účet sumu rovnajúcu sa chránenej hodnote domovského obydlia, ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia prevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia. Ak výťažok z dražby dlžníkovho domovského obydlia neprevýšil chránenú hodnotu domovského obydlia, správca poukáže sumu rovnajúcu sa výťažku na dlžníkov bankový účet.“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: 
„x) § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 
Dlžník, ktorý chce zabezpečiť ochranu obydlia využitím by zároveň mal povinnosť presne identifikovať túto nehnuteľnosť v návrhu na konkurz. Prílohou návrhu na konkurz by v tomto prípade bol aj výpis z katastra nehnuteľností ako doklad o vlastníctve nehnuteľnosti a znalecký posudok o hodnote nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným je potrebné primerane upraviť aj znenie § 171b ods. 2 a § 171g. 
V § 171b ods. 2 je potrebné  jednoznačne  ustanoviť, že znakom nepoctivého zámeru dlžníka je aj konanie dlžníka pred podaním návrhu na konkurz, ktoré naznačuje snahu premeniť podstatnú časť svojho majetku na statky, ktoré sú ťažko speňažiteľné, alebo nepatria do konkurznej podstaty s cieľom poškodiť veriteľa.  
Chránená hodnota domovského obydlia umožní, aby si dlžník zaobstaral bývanie nižšieho štandardu v mieste svojho trvalého pobytu. Bývanie je predpokladom integrácie na trhu práce a následne do spoločnosti a vyššie uvedené opatrenie by výrazne dopomohlo k pozitívnemu vplyvu reformy oddlženia na trh práce. Definovaním nepoctivého zámeru s ohľadom na navrhované zúženie konkurznej podstaty možno tak predísť snahám o poškodenie veriteľa.