LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 171zf ods. 2 žiadam predĺžiť obdobie odkladu dražby obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom v prípade splátkového kalendára až na 12 mesiacov od momentu splatnosti záväzku dlžníka voči zabezpečenému veriteľovi.
Zároveň žiadam rozšíriť možnosti požiadať o odklad dražby obydlia aj pre prípad konkurzu, kde by sa možnosť odkladu dražby obydlia mala týkať tak dražby na návrh zabezpečeného veriteľa, ako aj dražby realizovanej správcom konkurznej podstaty v rámci konkurzu. V súvislosti s uvedeným  je preto potrebné  primerane upraviť aj ostatné znenia druhej hlavy štvrtej časti  návrhu, najmä § 171u.Účelom je, aby dlžník vstupujúci do oddlženia, čiže do konkurzu alebo do oddlženia splátkovým kalendárom mal zabezpečenú dočasnú ochranu svojho obydlia, bez ohľadu na to, či je obydlie zaťažené záložným právom.