LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Znenie § 171u žiadam, za účelom zvýšenia ochrany obydlia dlžníkov, avšak bez zásadnej zmeny v postavení veriteľov v procese konkurzu,  doplniť o nový odsek tohto znenia: 
„(5) Správca speňaží domovské obydlie dlžníka až po pokuse speňažiť ostatné súčasti konkurznej podstaty a vymôcť všetky pohľadávky spadajúce do konkurznej podstaty. Speňaženiu domovského obydlia nebráni, ak sa správca nepokúsil speňažiť veci nepatrnej hodnoty alebo vymôcť pohľadávky nepatrnej hodnoty.“.
Je potrebné v prípade konkurzu určiť poradie speňažovania majetku, pričom nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie dlžníka by mala byť speňažovaná ako posledná. Speňaženiu obydlia by však nemalo brániť to, ak sa ešte nespeňažili hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci nepatrnej hodnoty alebo ak nedošlo k speňaženiu veci napriek snahe správcu (napr. viacnásobná neúspešná dražba majetku dlžníka).