LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 171h je potrebné odsek 1 doplniť písmenom h) tohto znenia:
„h) dlžník má v deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na vyhlásenie konkurzu.“.   
Je potrebné, aby medzi kritériá, ktorých splnením sa podmieňuje prijatie návrhu na vyhlásenie konkurzu bol aj bankový účet dlžníka a aby identifikácia tohto účtu  bola jednou z náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu (§171g ods. 2). 
Zároveň je potrebné v § 171ze doplniť  písmeno g), tohto znenia: 
„g) dlžník má v deň podania návrhu na určenie splátkového kalendára bankový účet, ktorý jednoznačne identifikoval v návrhu na určenie splátkového kalendára.“.
Rovnako je potrebné, aby identifikácia bankového účtu dlžníka bola jednou z náležitostí návrhu na určenie splátkového kalendára (§171zd ods. 2).  
Proces oddlženia, či už v konkurze, alebo splnením splátkového kalendára, má pomôcť (re)integrácii osôb vo finančnej tiesni do oficiálnej ekonomiky. Táto reintegrácia nie je možná bez bankového účtu, a preto považujem za potrebné, aby jednou z podmienok pripustenia osôb k oddlženiu bola existencia  bankového účtu dlžníka.