LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Zároveň v § 168 ods. 1 písm. c) je potrebné  za slová „zabezpečená pohľadávka“ vložiť slová
 „ktorá je úverom na bývanie podľa osobitného predpisu“ a  doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na § 1 ods. 3 zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Odporúčam zmeniť okruh pohľadávok, ktoré nie sú dotknuté oddlžením tak, aby medzi nedotknuté pohľadávky (§ 168) nespadali všetky zabezpečené pohľadávky, ale iba zabezpečené pohľadávky z úveru na bývanie (úver poskytovaný na základe zákona 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Vzhľadom na vyššie uvedené  je potrebné tiež  slová  v nadpise „Zabezpečený veriteľ“ v § 171r nahradiť slovami „Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie“ a upraviť navrhované znenie tak, aby ustanovovalo postavenie iba  zabezpečených veriteľov úveru na bývanie a majetku dlžníka, ktorý je zaťažený zabezpečovacím právom z úveru na bývanie.
Rovnako je potrebné primerane preformulovať ustanovenia, ktoré rozdielne upravujú postavenie zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov tak, aby z nich vyplývalo rozdielne postavenie zabezpečených veriteľov úveru na bývanie oproti všetkým ostatným veriteľom. Ide najmä o ustanovenia  § 171o ods. 3, § 171u, 171zg, 171zh a 171zj.
Odporúčam, aby zabezpečení veritelia, ktorí nie sú zabezpečenými veriteľmi úveru na bývanie, boli uspokojení v konkurze prednostne z oddelenej časti konkurznej podstaty, ktorá je zaťažená ich záložným právom. Časť oddelenej podstaty by sa podobne ako dnes stala súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty iba, ak by hodnota oddelenej konkurznej podstaty po odrátaní chránenej hodnoty podľa § 171o a v prípade domovského obydlia prevyšovala výšku pohľadávky zabezpečenej záložným právom, ktoré zaťažuje majetok spadajúci do oddelenej konkurznej podstaty. V súvislosti s uvedeným je potrebné adekvátne upraviť najmä znenia § 171o,171u, 171v a 171z.
Návrh vytvára predpoklady na to, aby veritelia boli motivovaní zabezpečovať všetky úvery a pôžičky záložným právom. Výsledkom takéhoto postupu bude, že ich pohľadávky nebudú žiadnym spôsobom dotknuté oddlžením. Takéto postavenie veriteľa môže byť legitímne iba v prípade vysoko regulovaného úverového produktu - úveru na bývanie. Preto je potrebné zúžiť okruh veriteľov, ktorých pohľadávky nebudú dotknuté oddlžením na zabezpečených veriteľov úveru na bývanie.