LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl.I § 171zi
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa § 171i súd pri určení splátkového kalendára preskúma podané námietky veriteľov a rozhodne v zákonom určenej lehote, avšak predmetné ustanovenie neupravuje žiadny právny nástroj na ochranu veriteľa, ak jeho námietky neboli zohľadnené. Z uvedeného dôvodu  považujeme za potrebné doplniť inštitút na zabezpečenie ochrany veriteľa podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu. 
V navrhovanom znení zákona nie je  riešená situácia, ako sa postupuje, ak dôjde k porušeniu splátkového kalendára (nedodržaniu termínu splátky resp. zaplatením nižšej splátky, ako je určená v splátkovom kalendári).