LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Do § 168 ods. 1 medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky  odporúčam doplniť aj pohľadávku správcu dane a pohľadávku colného orgánu, z dôvodu ochrany záujmov štátu, resp. obcí, pretože do nedotknutých pohľadávok patria aj pohľadávky správcu dane, medzi ktorými sú aj daňové nedoplatky daňových subjektov a pohľadávky colného orgánu, ako je colný dlh a iné platby vyberané colnými orgánmi podľa colných predpisov.  
Upozorňujem, že vybraté clo je tradičným vlastným zdrojom Európskej únie, ktoré je Slovenská republika  po odpočítaní paušálnych nákladov na výber povinná odvádzať do rozpočtu Európskej únie.