LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 11 (§ 166 až 171zr)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 166 je potrebné vypustiť alebo precizovať znenie odseku 3 tak, aby vstup do konkurzu nebol podmienený  exekúciou na majetok osoby, ktorá by chcela vstúpiť do konkurzu. 
Podmienka exekúcie pri konkurze môže motivovať dlžníkov k tomu, aby si exekúciu svojou nečinnosťou privodili. Tá istá právna úprava motivuje aj veriteľov k tomu, aby nepodali návrh na exekúciu ani v plne odôvodnených prípadoch.