LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl. I § 171zf ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť povinnosť oprávneného platiť trovy exekúcie; sme toho názoru, že tieto trovy exekúcie by mal povinný zaplatiť v rámci splátkového kalendára. Exekútor sa tak dostane do postavenia ako každý iný veriteľ, ktorého pohľadávka v rámci exekúcie nebola uhradená.  Inštitút splátkového kalendára je obdoba reštrukturalizácie dlžníka právnickej osoby, preto by veriteľ nemal znášať neúspech exekučného konania na vlastné náklady.