LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I; K bodu 4 (§ 11 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Je potrebné na konci pripojiť túto vetu: „Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj na dlžníka, ktorým je fyzická osoba,  ak je dlžník platobne neschopný podľa § 167 ods. 1“, pretože inak by nebolo možné vyhlásiť konkurz napríklad voči fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom; zároveň je potrebné  primerane upraviť  aj ďalšie dotknuté ustanovenia.