LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné upraviť gramaticky (napr. v čl. I bode 11 § 168 ods. 1 úvodnej vete na konci doplniť dvojbodkou a v písmene g) slovo „pohľadávky“ nahradiť slovom „ pohľadávka“, v § 171j ods. 3 prvej vete slovo „ktorú“ nahradiť slovom „ktorá“, v § 171p upraviť označenie paragrafu, pretože písmenom „p“ je označený predchádzajúci paragraf a v odseku 2 druhej vete slovo „zverejnenie“ nahradiť slovom „zverejnenia“, v § 171r ods. 8 prvej vete slovo „vyhlásení“ nahradiť slovom „vyhlásenia“, v § 171s ods. 6 prvej vete slovo „pohľadávke“ nahradiť slovom „pohľadávky“, v § 171u ods. 2 druhej vete za slovom „pobyt“ vložiť slovo „však“ a vypustiť ho za slovami „najnižšie podanie“, v § 171za ods. 1 prvej vete slovo „vyhasenia“ nahradiť slovom „vyhlásenia“ a v odseku 3 slová „Pri plneniach“ nahradiť slovom „Plnenia“, v § 171zb ods. 1 prvej vete slovo „ splní“ nahradiť slovom „splnení“ a v odseku 3 prvej vete slovo „tú“ nahradiť slovom „ tu“, v §171zg ods. 4 prvej vete slovo „súhrne“ nahradiť slovom „úhrne“, v bode 12 § 204 úvodnej vete slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písmená“ a na konci doplniť dvojbodku; v čl. II bode 2 úvodnej vete za slovami „písm. a“ doplniť zátvorku vpravo), zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 11 § 171b ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné a v odseku 2 písm. c) špecifikovať slová „dôležitú informáciu“, prípadne uviesť odkaz na príslušný právny predpis, v § 171c a bode 13 § 206d za slovo „podľa“ doplniť slovo „právnych“, v § 171i ods. 3 druhej vete slovo „ohliadnuť“ nahradiť slovom „obhliadnuť“, v § 171r ods. 3 prvej vete slovo „ktorýkoľvek“ nahradiť iným vhodným výrazom, v odseku 8 prvej vete, za účelom spresnenia, za slovo „pohľadávky“ vložiť slová „ku dňu vyhlásenia konkurzu“ a vypustiť ich za slovami „zaťaženého majetku“, v § 171zc ods. 2 vypustiť slovo „naďalej“, v § 171ze ods. 3 prvej vete, za účelom zrozumiteľnosti a s ohľadom na znenie dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu, slovo „mu“ nahradiť slovom „dlžníkovi“, v § 171zg ods. 2 úvodnej vete a § 171zr ods. 1 vypustiť slovo „najmä“ ako nadbytočné, v § 171zq v nadpise slovo „Litispedecia“ nahradiť slovom „Litispendencia“) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I úvodné vety bodov 4 a 7 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, úvodnú vetu bodu 9 zosúladiť s bodom 32 prílohy LPV, bode 11 § 171s ods. 1 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, § 171x ods. 1 a § 171za ods. 3 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, § 171z označiť ako „§ 171w, pretože § 171z sa už v návrhu nachádza, v § 171 zd ods. 2 nad slovami „ daňových priznaní“ doplniť odkaz na § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v § 171zj ods. 1 písm. a) až d) medzinárodný alfabetický kód „EUR“ nahradiť slovom „eur“, § 171zm ods. 4 zosúladiť s bodom 56 prílohy LPV).