LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl.I § 171za ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhovanú lehotu 3 mesiacov, v súvislosti s ktorou, ak sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa, plnenia pripadnú štátu považujeme za nedostatočnú. Okrem uvedeného, nedostatok sa dá odstrániť doplnením čísla účtu veriteľa do formulára prihlášky pohľadávok do konkurzu. Zároveň navrhujeme, aby správca bol povinný zverejniť rozvrh v Obchodnom vestníku, voči ktorému bude môcť dať veriteľ námietku. Bez uvedenej povinnosti nebudú mať možnosť veritelia zistiť spôsob a správnosť rozdelenia výťažku a v konečnom dôsledku  ustanovenie odseku 4 sa stane obsolentné.