LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Je potrebné 
a) zosúladiť doložku vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“), kde sa v  bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu  konštatuje, že návrh  bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený a Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“), v ktorej je kvantifikovaný rozpočtovo nekrytý vplyv návrhu na roky 2017 až 2019,
b) v analýze vplyvov tabuľkách č. 1 a 5 uviesť správny  počet zamestnancov v rokoch 2018 a 2019. 
V súvislosti s predmetným návrhom zákona bola v rámci priorít na roky 2017 až 2019 požadovaná na rok 2017 suma 723 240 eur, na rok 2018 suma 629 740 eur a na rok 2019 suma 629 740 eur, pričom na rokovaní k rozpočtu kapitola Ministerstva spravodlivosti SR upozornila, že uvedená suma nie je konečná. V predloženom návrhu sú výdavky vyčíslené naviac o 5 025 900 eur v roku 2017, v rokoch 2018 a 2019 o 5 000 000 eur každoročne. Podľa predkladateľa suma 5 mil. eur predstavuje bežný transfer súvisiaci s vyplatením čiastky 500 eur za 10 000 osôb jednotlivým správcom, pričom sa uvažuje s postupnou návratnosťou týchto výdavkov. Upozorňujem, že ak sa uvažuje s návratnosťou týchto výdavkov, nemôže ísť o bežný transfer, ale o finančnú operáciu a túto skutočnosť je potrebné premietnuť aj do Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) a uviesť, ako  sa  dospelo k uvedeným hodnotám. V analýze vplyvov sa tiež uvádza, že okrem kvantifikovaného vplyvu, sa predpokladajú ďalšie negatívne vplyvy (odpustenie pohľadávok) a pozitívne vplyvy (zvýšenie odvodov a daní v prípade zamestnania osoby po osobnom bankrote), ktoré nie je možné vyčísliť. 
Ministerstvo financií SR podmieňuje svoj súhlas s návrhom zákona vyčlenením finančných prostriedkov, prípadne zvýšením počtu zamestnancov v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.