LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl. I § 171x
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predmetným ustanovením sa umožňuje dlžníkovi a jemu blízkej osobe vykúpiť vec z konkurznej podstaty, čím sa umožňuje, aby dlžník získal späť svoj majetok a zároveň sa zbavil dlhov. Uvedené nezodpovedá inštitútu konkurzu, keďže na jednej strane sa predpokladá, že dlžník nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré nespadajú do konkurzu, na druhej strane sa mu však dáva právo odkúpiť svoj majetok. Máme za to, že uvedenou úpravou môže dôjsť k zneužívaniu inštitútu oddlženia v neprospech veriteľov a  odporúčame preto uvedené ustanovenie vypustiť; to platí aj na § 171y ods. 2.