LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl I § 171m ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Účinky vyhlásenia konkurzu vo vzťahu k exekučnému konaniu navrhujeme upraviť tak, ako  je upravené v druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, t. j. zastavenie ex offo a nie na základe rozhodnutia súdu. Preto v § 171m ods. 2 navrhujeme upraviť znenie prvej vety nasledovne „Vyhlásením konkurzu sa zastavujú exekučné konania v ktorých sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§170).