LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl.I § 171g
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predložený návrh zákona nerieši, či fyzická osoba domáhajúca sa oddlženie môže alebo nemôže ďalej  podnikať. Keďže z dôvodu podnikateľskej činnosti môže dochádzať k vzniku ďalších pohľadávok, napr. vo vzťahu k Sociálnej poisťovni pohľadávok  na poistnom, navrhujeme, aby návrh na vyhlásenie konkurzu mohla podať len fyzická osoba, ktorá ukončila podnikanie.