LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I. bod 11 (k § 171f) predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodovej správy nevyplýva, prečo sa zavádza povinné zastúpenie advokátom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára (požiadavka na povinné zastúpenie nevyplýva ani z ustanovení upravujúcich konkurz na majetok právnickej osoby). Odporúčame  preto toto ustanovenie vypustiť.