LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 17. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zj, odsek 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne 

„(1)  Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára

 a) presiahne sumu 1 200 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi mesačne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, 
 b) nedosiahne sumu 1 200 EUR, ale presiahne sumu 100 EUR, splátky je dlžník povinný poskytovať veriteľovi polročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka,  
 c) nedosiahne ani sumu 100 EUR, splátku je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi jedným plnením, najneskôr posledný deň prvého roku plnenia splátkového kalendára. 

Odôvodnenie:
Vyššia koncentrácia dlhov v nižšej hodnote u fyzickej osoby, a preto snaha o čo najskoršie vymoženie týchto drobných dlhov, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzať od drobných veriteľov, ktorí sú na splácanie pohľadávok citlivejší ako väčší veritelia.