LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl. I § 170
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa predmetného ustanovenia sa za pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom považujú pohľadávky vzniknuté  pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Zákon však neupravuje status tých pohľadávok, ktoré vzniknú v mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz ani následne po vyhlásení konkurzu, tak ako je to pri konkurzoch právnických osôb (pohľadávky proti podstate) alebo pri reštrukturalizáciách (prednostné pohľadávky). Považujeme preto na nevyhnutné, uvedené skutočnosti doriešiť.