LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I, bod 11 (§ 169 ods. 1 písm. d)) predloženého návrhu 

Podľa navrhovaného ustanovenia sa za nevymáhateľné voči dlžníkovi (t.j. voči fyzickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi) v prípade oddlženia považujú zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo vyrubiť takúto pokutu alebo sankciu bola porušená pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. 

Uvedené ustanovenie sa teda vzťahuje aj na zodpovednosť za pokutu uloženú za spáchané správne delikty. 

Úrad nepovažuje takéto ustanovenie, ktoré umožní dlžníkom vyhnúť sa celkom zodpovednosti za pokutu uloženú za správny delikt spáchaný pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára za odôvodnené. 

Za prvé, toto ustanovenie neumožňuje uspokojenie pohľadávky v rámci oddlženia ani v prípade pohľadávok z pokút, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu alebo podaním návrhu na určenie splátkového kalendára. Toto ustanovenie sa líši od ustanovení, upravujúcich konkurzné konanie na majetok právnickej osoby. 

Podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona o konkurze a reštrukturalizácii v súčasnom znení, sú z uspokojenia v konkurze vylúčené mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu. Pohľadávky, hoci vznikli rozhodnutím o uložení sankcie za správny delikt pred vyhlásením konkurzu je možné si v konkurze riadne uplatniť prihláškou. 
 
Nie je pritom podľa názoru úradu dôvodné, v prípade fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov takéto pohľadávky z uspokojenia celkom vylučovať. 

Za druhé je faktom, že ku konaniu a rozhodnutiu o správnom delikte môže prísť aj niekoľko rokov po jeho spáchaní, kedykoľvek, pokým neuplynie zákonom stanovená premlčacia doba (t.j. k rozhodnutiu môže dôjsť aj po skončení konkurzu, prípadne po splnení splátkového kalendára). Pritom majetkové pomery dlžníka môžu byť v čase vydania rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia (resp. v čase splatnosti sankcie) úplne iné, neodôvodňujúce takéto „zvýhodnené postavenie.“ 

 Úrad preto navrhuje toto ustanovenie (resp. súvisiace ustanovenia) preformulovať tak, aby vyššie uvedené pohľadávky bolo možné si v priebehu oddlženia uplatňovať rovnako ako ostatné pohľadávky (prípadne ich navrhujeme zaradiť medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky podľa § 168 návrhu zákona rovnako ako peňažné tresty podľa Trestného zákona). Úrad tiež navrhuje, aby tieto pohľadávky bolo možné riadne vymáhať, pokiaľ bude právoplatné rozhodnutie o uloženej sankcii vydané po skončení konkurzu alebo splnení splátkového kalendára a to bez ohľadu na to kedy k porušeniu povinnosti, ktorá zakladá právo na uloženie pokuty došlo.