LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 13. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171zf, odsek 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne 

„(1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa prerušujú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 170). Ak súd určí splátkový kalendár, exekučný súd bez zbytočného odkladu tieto exekúcie zastaví. Trovy exekúcie platí  povinný.“

Odôvodnenie
Nie je možné od oprávneného spravodlivo požadovať aby hradil trovy exekučného konania , ktorého zastavenie nezavinil. Zastavenie konania zapríčinil povinný – dlžník tým, že požiadal o ochranu pred veriteľmi za účelom uspokojenia veriteľov formou splátkového kalendára. Preto považujeme za spravodlivé aby v takomto prípade trovy exekúcie znášal povinný, prípadne aby si trovy exekúcie musel exekútor taktiež prihlásiť.