LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: Čl. I.§ 169 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa predmetného ustanovenia sú z uspokojenia vylúčené aj verejnoprávne sankcie za oneskorené zaplatenie poistného vzniknuté pred vyhlásením konkurzu, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli predpísané. Aj keď je zrejmý zámer predkladateľa na  oddlžení  fyzických osôb v čo  najširšom rozsahu, upozorňujeme,  že uvedeným dochádza k zvýhodneniu tých, ktorí si  neplnia svoje odvodové a iné povinnosti v oblasti sociálneho poistenia riadne a včas  a využijú inštitút konkurzu resp. splátkového kalendára oproti tým odvádzateľom, ktorí dodržiavajú platobnú disciplínu. 
 V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že Sociálna poisťovňa voči fyzickým osobám eviduje 122 miliónov penále, ktoré bolo predpísané  a ďalších 91 miliónov Eur, kde došlo k oneskorenej úhrade, avšak penále ešte nebolo predpísané.