LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 9. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171m odsek 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne 

(2) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví exekučné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 170). 

Odôvodnenie:
Vigilantibus iura – právo patrí bdelým, a preto nevidíme dôvod, prečo by výťažok z exekúcie, vedenej ešte pred začatím konkurzu, nemal byť vydaný oprávnenému, ktorý exekúciu včas inicioval, práve za účelom čo najskoršieho vymoženia svojich pohľadávok.