LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 8. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §171d odsek 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne 

„(2) Iné šetrenia správca vykoná iba na podnet veriteľa, pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa, ktoré sa považujú za trovy veriteľa súvisiace s uplatnením pohľadávky v konaní.“

Odôvodnenie:
Dôkladné šetrenie pomerov dlžníka je pre konanie o oddĺžení dôležité, a preto je potrebné motivovať veriteľov aby sa na takomto šetrení podieľali, nie opačne. Náklady na šetrenie môžu presiahnuť aj výšku uplatnenej pohľadávky, na základe čoho veriteľ nemusí mať o takéto šetrenie vo väčšine prípadov záujem, pokiaľ si tieto náklady nebude môcť uplatniť u dlžníka.