LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 5. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §169 odsek 1, písmeno f)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť 

Odôvodnenie:
Nakoľko nie je predpoklad vyšších dlhov u fyzických osôb, takéto ustanovenie môže viesť k demotivácií veriteľov, prihlásiť si svoje pohľadávky a v konečnom dôsledku k nezodpovednosti dlžníkov plniť si svoje obligácie. Uspokojenie veriteľov je navyše pomerné, čiže veriteľ sa k celej sume trov aj tak nikdy nedostane, preto by mal mať nárok aspoň na ich pomernú časť.