LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Zásadná pripomienka k čl. I, novelizačný bod číslo 11, v časti §166 odsek 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne
„(2) Dlžník je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom iba raz za 15 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.“

Odôvodnenie
Desaťročná je neprimerane krátka, mohlo by dôjsť k zneužitiu a navodeniu štandardu, že každých 10 rokov sa každý môže beztrestne zbaviť svojich dlhov