LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171zd Ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
(2) Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Súčasťou návrhu sú okrem všeobecných náležitostí návrhu a  iných náležitostí návrhu ustanovených týmto zákonom aj dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam majetku, zoznam záväzkov, identifikačné údaje správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov, ak súčasťou zoznamu majetku je byt alebo nebytový priestor,  prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov, prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli podané.
Vzhľadom na ochranu práv vlastníka bytu – dlžníka a ostatných vlastníkov bývajúcich v bytovom dome dlžníka je potrebné, aby tento údaj bol súčasťou návrhu.