LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 171s Odsek 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
(4) Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou  v zozname veriteľov, spoločenstvo vlastníkov bytov a  nebytových priestorov alebo správcu bytového domu, v ktorom sa nachádza byt alebo nebytový priestor, ktorý je súčasťou majetkovej podstaty dlžníka, že bol vyhlásený konkurz. Správca  upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.  
Správca je povinný upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov ako aj správcu bytového domu, ktorý je zákonným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a preto je potrebné doručovať aj jemu.